សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី សន្និសីទថ្នាក់ទេសាភិបាលស៊ាសិនលើកទី៥៨ និងសិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់ SEACEN-IMF-STI និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានៃទេសាភិបាលស៊ាសិនលើកទី៤២
០២ ធ្នូ ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង