សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២
២១ កញ្ញា ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង