សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២
១៩ កញ្ញា ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង