សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលវិភាគដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២
១៤ មិថុនា ២០២២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង