សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីណែនាំ​ លើ​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
១១ តុលា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង