សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តី ពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ លើកទី៥៧
២៤ វិចិ្ឆកា ២០២១

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង