សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការឧបករណ៍ផ្តល់សន្ទនីយភាពរយៈពេលខ្លី (Marginal Lending Facility--MLF)
១៣ កញ្ញា ២០២១

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង