សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការហាមឃាត់ទទួលយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សម្រាប់ការធានាលើការផ្តល់ឥណទាន
១១ មីនា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង