សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ អំពី​ សន្និសីទ​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​
០៧ មីនា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង