សេចក្តីជូនដំណឹង
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ Online​ Banking​ System​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
០៦ មករា ២០១៦

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង

ទាញយកពាក្យសុំប្រើប្រាស់សេវា