សេចក្តីជូនដំណឹង
កាស​អនុស្សា​វរីយ៍​របស់​កម្ពុជា​ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​អាស៊ាន​ ឆ្នាំ​២០១៥
១៧ ធ្នូ ២០១៥

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង