សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ពាក្យចូលរួមសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែលភ្នំពេញភូគីត្រា
១៥ កញ្ញា ២០១៥

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង