សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​ បុគ្គលិក​ កម្រិត​បរិញ្ញាបត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ ឬ​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ឬ​គណនេយ្យ​ និង​ កម្រិត​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​
០៤ មិថុនា ២០១៥

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង