សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៤​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
០៣ មីនា ២០១៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង