សេចក្តីជូនដំណឹង
ឯកសារ​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង