សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ស្នើ​សុំ​ទិញ​ប្រាក់​រៀល​ ឬ​ លក់​ប្រាក់​ដុល្លារ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ )
២២ កុម្ភៈ ២០១៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង