សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន : ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ “ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ ” ( National Clearing System ) ជាផ្លូវការ។
១១ ធ្នូ ២០១២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង