សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​កម្រិត​សញ្ញាបត្រ​ប្រកាស​នី​យ​ប័ត្រ​ជាន់់​ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​
៣០ មេសា ២០១២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង