អនុក្រឹត្យ


អនុក្រឹត្យស្តីពី ការចេញផ្សាយធនប័ត្រប្រភេទ ៥០០០០ រៀល គំរូថ្មី
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១៤
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រ អនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ២០០០ រៀល
ខេមរភាសា

០៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការចេញផ្សាយធនប័ត្រប្រភេទ ១០០០០០ រៀល គំរូថ្មី
ខេមរភាសា

០៩ ឧសភា ២០១៣
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រ " ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ " ប្រភេទ ១០០០ រៀល
ខេមរភាសា

៣១ មករា ២០១៣
អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៥១ អនក្រ បក​ ស្តីពីការចេញផ្សាយក្រដាសប្រាក់​ ប្រភេទ​ ២០.០០០រៀល​ គំរូថ្មី
ខេមរភាសា

១២ ឧសភា ២០០៨
អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ០១ អនក្រ បក​ ស្តីពីការចេញផ្សាយក្រដាសប្រាក់​ ប្រភេទ​ ២០០០រៀល​ គំរូថ្មី
ខេមរភាសា

០១ កុម្ភៈ ២០០៨