ប្រាក់​ស្លឹង​មាស


បរិច្ឆិន្នភាព:


ប្រភេទ ៖ ១ស្លឹង
សមាសធាតុ ៖ Nordic-gold
គុណភាព ៖ ភ្លឺច្បាស់
ទម្ងន់ ៖ ១៦ក្រាម
វិជ្ឈមាត្រ ៖ ៣៨.៧០​ម.ម
ចំនួនបោះពុម្ព ៖ ២០០០កាស
បោះផ្សាយ ៖ ឆ្នាំ២០០៦

តំលៃៈ ​១៦៨.០០០រៀល