សមាសធាតុ​ផ្សំ​៖ Stainless Steel
វិជ្ជមាត្រៈ ១៦មម
កម្រាស់ៈ ១,២មម
ទម្ងន់ៈ ១,៦ក្រាម
​ផ្ទៃខាងៈ​ រលោង
​ផ្ទៃ​ខាងមុខៈ ក្បាច់​គួរ​ស្រូវ​ជា​រង្វង់​មូល​លេខ ៥០​រៀល
ផ្ទៃ​ខាងខ្នងៈ វិមានឯករាជ្យ