សមាសធាតុ​ផ្សំ​៖ Stainless Steel
វិជ្ជមាត្រៈ ២០មម
កម្រាស់ៈ ១,២មម
ទម្ងន់ៈ ២,៤​ក្រាម
​ផ្ទៃខាងៈ​ រលោង
​ផ្ទៃ​ខាងមុខៈ ក្បាច់​គួរ​ស្រូវ​ជា​រង្វង់​មូល​លេខ ២០០រៀល​
ផ្ទៃ​ខាងខ្នងៈ ជើងពាន​ទ្រ​សៀវភៅ​ច្បាប់​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ