សមាសធាតុ​ផ្សំ​៖ Copper + Nickel + Alu. Alloy and Stainless Steel Core​
វិជ្ជមាត្រៈ ២៦មម​
កម្រាស់ៈ ​២មម
ទម្ងន់ៈ ៦,៥ក្រាម​
​ផ្ទៃខាងៈ​ Five vertical stripes at intervals around
​ផ្ទៃ​ខាងមុខៈ ​ក្បាច់​គួរ​ស្រូវ​ជា​រង្វង់​មូល​លេខ ៥០០រៀល​
ផ្ទៃ​ខាងខ្នងៈ ​រូប​ព្រះសង្ហារ